A Szegedi Logisztikai Központ mélyépítési munkálatai

.

A GlobalLog Kft. megbízást adott a DELTATERV Kft.-nek a Szegedi Logisztikai Központ szennyvízelvezetésének, csapadékvíz elvezetésének, ivóvízellátásának, földgáz elosztóvezeték, valamint feltáró út kiviteli terveinek elkészítésére. A tervezési területet is magában foglalóan Szegedi Kiemelt Gazdasági Övezet elnevezéssel részletes szabályozási terv készült.

A Szegedi Logisztikai Központ mélyépítési munkálatai

A központ az 5 sz. főút mellett a 01418/1 hrsz területén található. A területen eddig mezőgazdasági művelés folyt, így ott közmű nem található. A központ környezetében azonban ivóvíz vezeték, gázvezeték, elektromos vezeték és telefon kábel van, ezért a terület kialakításakor megtervezték és kiépítették az I-es ütem gázvezetékét, valamint az elektromos ellátás biztosítására nagyfeszültségű – 20 kV-os– kábelt. Az ivóvíz vezeték csatlakozási pontja, továbbá az építendő szennyvíz átemelő és a mérőakna helye a közmű üzemeltetőjével történt egyeztetés alapján határozták meg. Ezek megtervezése és kialakítása a Szegedi Vízmű Rt. feladata volt.

 

Szennyvízelvezetés

A tervezett szennyvíz csatorna befogadója a meglévő szennyvízátemelő, melynek beömlési szintje 76,00mBf. Az átemelőből meglévő nyomócsövön keresztül jut a szennyvíz a városi rendszerbe. A tervezett csatorna nyomvonala az úttengelyben húzódik. A tervezett gyűjtőcsatorna „alsó” 268fm-es szakasza V30K D300/2500/60 SW csővel készül, 557fm gyűjtőcsatorna D 315KG PVC csőből készül, 99fm „felső” szakasza pedig D200KG PVC csővel. Nagy mélység esetén a csövek alatt beton megerősítés szükséges az egyéb szakaszokon homokos kavics réteget építettek be. A házi bekötő csatornák D200 KG PVC csővel 0,4% lejtéssel készülnek. A gyűjtő gerincvezetéken 50fm-ként tisztító aknát helyeztek el 100cm belső átmérővel és nehéz kivitelű 894/F-600 kerettel és D-400 terhelési osztályú fedlappal. ellátva. A közvetlen csőzónában csak kézi tömörítés a megengedett, azon kívül 85% illetve 95% tömörségűre kellett a talajt tömöríteni.

Csapadékvíz elvezetés

A Kettőshatár-Szénáskerti csatorna a tervezési és kivitelezési terület közepén húzódik önálló számú ingatlanon. A számított vízhozam 738 l/s ( SZVMF Zrt.-tanulmányterve alapján). A Logisztikai Központ területén lévő ingatlanokat önálló egységnek tekintve vizsgálták meg a kilépő csapadék mennyiségét és a 2 ha–nál nagyobb ingatlanokon a csapadékvíz visszatartására tározók létesültek, ami a befogadó szempontjából nagyon fontos, mert a lokalizációs töltés keresztező műtárgy kapacitása 400 l/s. A csatorna hoszsza 1179,4fm előregyártott betonelemekkel kiburkolva készült. Az ingatlanok előtti bejárókban 60*60*15 v. 80*80*15 méretű keretelemek kerültek elhelyezésre. Az előregyártott mederburkolatok alatt 15cm vastag homokos kavics ágyazat készült.
Az épületekről összegyűjtött csapadékvíz, és a burkolt felületekről összegyűjtött és megtisztított csapadékvíz az út melletti árokba, majd ezt követően a terület déli határán húzódó Kettőshatár-Szénáskert csapadékvíz gyűjtőcsatornába kerül.

Ivóvízellátás

A csatlakozási pontot a Szegedi Vízmű Zrt. határozta meg. A központ ivóvíz és tűzivíz ellátásának biztosításához a város hálózatát ki kellett bővíteni, új szakaszokat kellett építeni. Használati vízigény778,2 m3/nap. A legnagyobb napi vízszükséglet 1167,3 m3/nap (19,45 l/sec), míg a tűzivíz igény 3900 l/p.
A tervezett vízvezeték P-10 nyomásfokozatú PE80-as (SDR11) ivóvíz minőségű cső, melyet a karimás kötéseknél DN 350/300 XL-2650 tip. MULTI-JOINT idomokkal lehet összekötni. A teljes szakaszon 12 darab tűzcsapot helyeztek el. A vezeték alatt 15cm vastag homokágyazatot kellett készíteni. A vezeték elkészülte után a nyomáspróbát az üzemi nyomás 1,5szerese+1báron végezték. A megépített vezetéket előbb klóros vízzel fertőtlenítették, majd átöblítették.

Útépítés

A feltáró út 2 szakaszból áll. Az „A” szakasz 803,97m, míg a „B” szakasz 280,71m. Szabályozási szélességük: „A” szakasz 25m, „B” szakasz 20m. Az út szélessége 7,50m, a padka szélessége 1,50m, járda szélessége 1,50m. A feltáró út útcsatlakozása miatt módosították a meglévő vízelvezető árok nyomvonala 105mhosszon az 5-ös sz. út jobb oldalán. Az utak koronaszintjét a csapadékvíz elvezetést biztosító átereszek és a befogadó Kettőshatár-Szénáskerti csatorna a tervezett fenékszintje határozza meg.

Szerkezeti vastagság:

 • 5 cm vtg AC16/F
 • 7 cm vtg AC22/F
 • 9 cm vtg JU32/F
 • 20 cm vtg CKt betonalap
 • 30 cm vtg homokos kavics ágyazat

A burkolat kétoldali süllyesztett szegély lezárással készül 15*40*20 méretű szegélykőből C16 betongerendába ágyazva. A burkolat egyirányú oldalesése ívben is egységesen 2,5%, a padka 5%.

A járda szerkezete:

 • 2,5 cm vtg AC8 v. 4cm vtg térkő
 • 3,5 m vtg AC11v. homokágyazat
 • 15 cm vtg CKt betonalap
 • 15 cm vtg homokos kavics ágyazat

A feltáró út funkcióját tekintve magasabb rendű útkategóriának megfelelően alakították ki, tekintettel a nehéz teherjárművek magas számára. Az út hosszát és vonalvezetését figyelembe véve 30km/h a maximális sebességgel hajthatnak a gépjárművek. Az 5-ös sz. út jobb oldalán építendő le és felhajtó sáv építése során a 162+860 szelvénybe az alábbi táblákat helyeztek ki.

 • Közúton folyó munkák
 • 30 km/h sebességkorlátozás
 • Útszűkület valamint a burkolatszélen

sávozott terelő táblák

Hosszú távon minden irányú kapcsolat biztosítható, így az RSZT- ben feltüntetett forduló vagy körforgalom megépítése nem volt szükség. A feltáró út 0+20 szelvény bal oldalán az úttesttel párhuzamosan 190 méter garavitációs árok helyezkedik el a felszíni vizek elvezetésére, ezen PVC csövön juttatja tovább a csapadékot a befogadóba. A további szakaszon 160m előregyártott TB 30/50/40 elemmel burkolt árok készült ami egy D400KG PVC csövön keresztül út alatti átvezetéssel juttatja a csapadékoz a befogadóba.
A tervezett feltáró út mentén megépülnek az alapközművek,- víz, szennyvíz, gáz, csapadék csatorna melyek biztosítani fogják a betelepülő cégek közmű igényeit.